Skip to main content

Noolim wordt ten onrechte geassocieerd met mobiele teams. Er wordt bij de overdracht van een patiënt weleens gezegd: Dit is een cliënt voor  Noolim! Stiekem zijn de teams er ook wel trots op. Maar Noolim wil dit beeld graag rechtzetten. In 2018 en zeker ook in de jaren daarna. Noolim is een netwerk van partners dat hulp biedt aan mensen met psychische problemen. In het netwerk volgen we de lijn van voorkomen-genezen-herstellen. Dat vraagt om een ingenieus samenspel waarin we alle hulpbronnen waar de samenleving over beschikt, nodig hebben.

Om dit illustreren enkele speerpunten van Noolim in 2018:

  • In 2018 kreeg het netwerk van de overheid de opdracht de eerstelijnspsychologische functie te organiseren. Noolim en Reling besloten deze opdracht gezamenlijk te aanvaarden en troffen de noodzakelijke voorbereidende activiteiten.
  • De ontwikkeling van de eerstelijnszones zijn in 2018 in een versnelling geraakt. Vanuit het netwerk hebben partners met het oog op passende zorg voor mensen met psychische problemen bijgedragen aan deze ontwikkeling.
  • Vanuit functie 3 werd een werkgroep Inloophuizen ingesteld, die zich gaat buigen over de plaatsen en positie van deze voorzieningen in het netwerk.
  • Samenwerking rond het thema ‘arbeid’ nam toe. Vooral gericht op goede afstemming en communicatie.
  • Het netwerk koos voor aanpassing van de werkingsgebieden van de mobiele teams. In 2018 zijn voorbereidingen getroffen voor de start op 1 april 2019 van mobiele teams die werken binnen de 3 eerstelijnszones van ons netwerk.
  • Binnen functie 4 wordt gezocht naar een model, waarmee een geïntegreerde werking van de crisiszorg kan worden opgezet.
  • In de ziekenhuizen wonen cliënten zonder directe behandelindicatie voor een psychiatrisch ziekenhuis. Een werkgroep zocht naar alternatieve woon- en zorgvormen voor deze groep buiten het ziekenhuis. Wordt in 2019 vervolgd.