Skip to main content

Consultancy in woonzorgcentra: ‘Een gedroomde samenwerking’

Consultancy in de woonzorgcentra (WZC) is niet nieuw, maar kreeg eind 2018 wel een boost. Er werd steviger ingezet op de samenwerking met woonzorgcentra in de regio rond OPZC Rekem en de formule van consultancy werd meer gestandaardiseerd. Dat gebeurde vanuit de studie ‘Een gedroomde samenwerking’ van Robbie Dumoulin en Leen Heylen (gepubliceerd in Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie 46(3) · April 2015) die aan de basis lag van dit project. Onder anderen verpleegkundig leidinggevende Maria Pellin en verpleegkundig specialist Joke Stas trokken in 2018 naar enkele woonzorgcentra om de banden aan te halen en onze expertise meer bekendheid te geven. In 2019 werd ook psycholoog Iris Machiels hiervoor ingeschakeld (zie foto).

Hoe werkt de consultancy? Woonzorgcentra kunnen een pakket zorg ‘inkopen’ dat kan bestaan uit enerzijds een aantal uren deskundigheids-bevordering van de zorgverleners met thema’s als: ‘Hoe omgaan met agressie/agitatie, doolgedrag, claimgedrag of ontremming…’ en anderzijds intervisiemomenten waarin een moeilijke casus kan worden besproken. “We denken mee, gaan het probleem ontleden en zoeken samen een oplossing. Het is niet zo dat de woonzorgcentra die deskundigheid niet in huis hebben. Vaak geven wij een bevestiging van hun ideeën. Onze kracht ligt vooral in het gestructureerd behandelen van de problematiek. We helpen graag bij het hanteerbaar maken van gedrag zodat de patiënt/bewoner weer binnen een leefgroep kan functioneren. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar het gebruik van zo weinig mogelijk medicatie om de problemen op te lossen”, legt Iris Machiels uit.

De samenwerking is er op gericht dat de patiënt/bewoner de extra ondersteuning krijgt in het woonzorgcentrum. Lukt de aanpak met de hulp van OPZC Rekem niet of maar beperkt, dan bestaat er een mogelijkheid om te besluiten tot (tijdelijke) opname in OPZC Rekem. Als opname echt noodzakelijk is, kan die door de samenwerking met diverse woonzorgcentra, soepel verlopen.

Deze formule is een succes. “Het team zit er dicht op. Wij focussen vanaf een afstand. We hebben gemerkt dat deze aanpak de teamgeest versterkt.” Onze ambitie is om in 2019 het aantal woonzorgcentra nog uit te breiden.

Samenwerkingsverbanden onder de vorm van consultancy lopen met:

  • WZC ’t Kempken
  • WZC Uylenspiegel
  • Woonzorggroep Begralim